Khoa Học - Công Nghệ

THÔNG BÁO VỀ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG MODULE HỢP ĐỒNG VÀ THAY ĐỔI LIÊN QUAN HỆ THỐNG EPURCHASE

19/04/2024
Admin
508

Từ ngày 10/4/2024, Nhằm thống nhất trên toàn tập đoàn và phục vụ công tác paperless, Hệ thống
Epurchase sẽ chính thức đưa vào sử dụng module hợp đồng thời có một số thay đổi liên quan hệ
thống epuchase ở các bước. Anh chị lưu ý vui lòng đọc kỹ và lưu ý thực hiện

Tài liệu hướng dẫn đầu mối thanh toán: TẠI ĐÂY

508
Version: 1.2.2.2