vỀ TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT
Với định hướng, tầm nhìn trở thành một hệ thống giáo dục mang tính quốc tế, đáp ứng nhu cầu của xã hội và dựa trên các công nghệ đào tạo tiên tiến nhất, Trường Đại học FPT luôn dành những nguồn lực và ưu tiên tốt nhất cho hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế. Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế thuộc Ban Nghiên cứu và Phát triển chính thức được thành lập vào ngày 05 tháng 4 năm 2018 theo Quyết định số 367/QĐ-ĐHFPT của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, phục vụ chủ trương đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế trong điều kiện hội nhập quốc tế.
Version: 1.2.2.2