Văn Bản Pháp Quy

Management
View Download
1. Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan View
2. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 View
3. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH 2022 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ View
4. Văn bản hợp nhất 2112/VBHN-BVHTTDL năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan View
5. Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL quy định các mẫu trong đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan View
6. Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả View
Version: 1.2.2.2