Chức năng - Nhiệm vụ
- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý hoạt động khoa học ở quy mô FE, góp phần hình thành và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học (NCKH), tăng cường hợp tác quốc tế trong NCKH, phát triển chương trình đào tạo, phát triển giảng viên, đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo của trường;
- Tổ chức thực hiện, giám sát, tổng hợp đánh giá hoạt động khoa học công nghệ (KHCN);
- Đề xuất, lấy ý kiến và soạn thảo các chính sách khoa học, công nghệ trình Hiệu trưởng phê duyệt;
- Quản lý hoạt động KHCN : xây dựng, tổng hợp kế hoạch KHCN, tổ chức thực hiện và báo kết quả hoạt động KHCN;
- Quản lý việc thực hiện các chính sách về KHCN;
- Tổ chức các hoạt động KHCN: Tổ chức các hoạt động KHCN định kỳ; Tổ chức và phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học công nghệ; Tổ chức lưu trữ, khai thác và phối hợp phổ biến thông tin về KHCN, giáo dục đào tạo; Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước để thực hiện các đề tài, chương trình, dự án về KHCN;
- Hỗ trợ cán bộ giảng viên (CNGV), sinh viên (SV) trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ KHCN: Hỗ trợ đăng ký và bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ cho các công trình NCKH của trường; là đầu mối hỗ trợ CBGV, SV thực hiện đúng các quy định liên quan tới nhiệm vụ KHCN, bao gồm các thủ tục tài chính;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
Version: 1.2.2.2