Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học - Đề Tài Cấp Bộ/Cấp Nhà Nước

Trần Thị Bích Hạnh Swinburne Hà Nội Kinh tế - Quản trị kinh doanh Nghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt động xúc tiến xanh của doanh nghiệp đến hành vi tiêu dùng của khách hàng 2019
Phạm Hùng Quý FPTU Hà Nội Toán học Một số hướng nghiên cứu trong đại số địa phương 2020
Nguyễn Gia Trí FPTU Đà Nẵng Công nghệ thông tin Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phát hiện tấn công cho các nền tảng mạng tương lai dựa trên SDN 2019
Version: 1.2.2.2