Phòng Quản lý Khoa học (FEHO) hiện có 05 thành viên, trong đó có 04 Thạc sĩ và 01 Cử nhân. Phòng được tổ chức thành các đầu mối nhân sự chuyên trách dựa trên các dự án (module) cũng như trách nhiệm liên quan đến quản lý khoa học hoặc hợp tác quốc tế do Nhà trường giao, nhằm đảm bảo sự phối hợp, tính chuyên nghiệp và hiệu quả công việc ở mức cao nhất.


ThS. HỒ THỊ THẢO NGUYÊN Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế (FEHO) SĐT: 0938232559 Email: nguyenhtt@fe.edu.vn
ThS. DƯƠNG PHƯƠNG LINH Cán bộ Quản lý khoa học SĐT: 0354056955 Email: linhdp7@fe.edu.vn
ThS. LÊ THỊ PHƯƠNG ANH Cán bộ Hợp tác quốc tế SĐT: 0948141890 Email: anhltp3@fe.edu.vn
ThS. LÊ NGỌC KHÁNH LINH Cán bộ Quản lý khoa học SĐT: 0842597525 Email: linhlnk4@fe.edu.vn
PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO Cán bộ Hợp tác quốc tế SĐT: 0979411219 Email: thaoptp15@fe.edu.vn
Version: 1.2.2.2