ThS. Phan Trường Lâm

Lĩnh vực quan tâm: Khoa học máy tính

Tạp chí khoa học

  1. Bùi Ngọc AnhNgô Tùng SơnPhan Trường LâmLê Phương Chi, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Công Đạt, Nguyễn Hữu Trung, Muhammad Umar Aftab, Trần Văn Định, A Computer-Vision Based Application for Student Behavior Monitoring in ClassroomAppl. Sci. 2019, 9(22), 4729. (11/2019, ISI/Scopus, Q1 (SJR 0.38), Google Scholar).

Kỷ yếu hội thảo

  1. Ngô Tùng SơnLê Phương ChiPhan Trường Lâm, Trần Văn Định, Combination of Facial Recognition and Interaction with Academic Portal in Automatic Attendance System, 8th International Conference on Software and Computer Applications, 299–305. (2/2019, Scopus, Google Scholar).