Thông báo: Đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2021

Nhằm mục đích triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Trường năm 2021, Phòng QLKH&HTQT trân trọng thông báo về việc đăng kí, xét duyệt và tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Trường năm 2021 như sau:

  1. Các mốc thời gian quan trọng:

– Đăng ký đề tài NCKH: Từ ngày 30/12/2020 đến ngày 18/01/2021.

– Thời gian xét duyệt và thông báo kết quả đề tài được phê duyệt cấp kinh phí thực hiện: Từ 25/01/2021 đến trước ngày 26/02/2021.

– Ký Hợp đồng NCKH: Từ ngày 01/03/2021.

– Thời gian thực hiện đề tài NCKH cấp Trường năm 2021: 10 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng NCKH (từ Tháng 03/2021 – 31/12/2021).

– Thời gian nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm 2021: Tháng 01/2022.

  1. Quy trình và thủ tục đăng ký đề tài:

– Phòng QLKH&HTQT thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2021 tới các đơn vị bằng văn bản, gửi qua email tới các lãnh đạo đơn vị, đăng tải thông tin trên website KHCN&HTQT và trên các kênh truyền thông nội bộ của FE;

– Các Chủ nhiệm đề tài (CNĐT) sử dụng account FPT để đăng ký trên Google forms – Đăng ký đề tài NCKH cấp trường;

– Các CNĐT cần hoàn thiện Phiếu đăng ký đề tài (Biểu mẫu 02) và Thuyết minh đề cương đề tài (Biểu mẫu 03), đính kèm trực tiếp vào Google forms – Đăng ký đề tài NCKH cấp trường;

– Mã số đề tài sẽ được Phòng QLKH&HTQT gửi đến CNĐT qua email;

– Thời hạn đăng ký và gửi hồ sơ chậm nhất là 24:00 ngày 18/01/2021. Những hồ sơ nộp sau thời hạn trên sẽ được xét vào năm tiếp theo.

– Khuyến khích các đề tài có tính ứng dụng cao vào thực tế các hoạt động quản lý – vận hành, đào tạo tại các đơn vị và các đề tài có khả năng hoàn thành đúng hạn cao./.

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng QLKH&HTQT – FE HO:

  • Email: SMIA@fe.edu.vn
  • SĐT: (+84)2466549806
  • Cán bộ phụ trách QLKH: Hà Thị Hải Yến – YenHTH15@fe.edu.vn.

 

Social :

« »