Tên cán bộ Thông tin
PGS. TS Phạm Hùng Quý

Giảng viên –  Nghiên cứu viên Toán học

Lĩnh vực quan tâm: Toán học, Đại số giao hoán

Trang Google Scholar

CV

TS. Đào Phương Bắc

Lĩnh vực quan tâm: Kinh tế

TS. Nguyễn Hồng Chí

Lĩnh vực quan tâm: Ngôn ngữ Anh

TS. Trần Đức Chung

Lĩnh vực quan tâm: Khoa học máy tính

Trang Google Scholar

CV

TS. Lê Thị Duyên

Lĩnh vực quan tâm: Ngôn ngữ Anh

TS. Phan Duy Hùng

Lĩnh vực quan tâm: Khoa học máy tính

Trang Google Scholar

CV

TS. Phương Thị Thanh Huyền

Lĩnh vực quan tâm: Ngôn ngữ Anh

TS. Vũ Khắc Kỷ

Lĩnh vực quan tâm: Khoa học máy tính

CV

TS. Nguyễn Thị Mai Lan

Lĩnh vực quan tâm: Kinh tế, Tài chính và Giáo dục

CV

TS. Nguyễn Thị Thu Lan

Lĩnh vực quan tâm: Ngôn ngữ Anh

Đặt câu hỏi

Gửi emaill cho chúng tôi hoặc gọi theo số: (+84)2466549806