Quy định khen thưởng Bằng độc quyền sáng chế và Số lượng trích dẫn

Quyết định 1097 ban hành, quy định về việc khen thưởng thành tích nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên, sinh viên Tổ chức giáo dục FPT, bao gồm: Khen thưởng bài báo khoa học, khen thưởng bằng độc quyền sáng chế, khen thưởng trích dẫn.

Phòng QLKH&HTQT xin gửi nội dung chính sách thưởng nghiên cứu khoa học ban hành của FE về nội dung:

  • Quy định về công tác khen thưởng đối với CB/GV/SV có giải pháp công nghệ được cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích sau ngày 31/12/2019.
  • Quy định công tác khen thưởng đối với CB-GV theo số lượng trích dẫn trên Scopus và Google Scholar (GS)

Để xem nội dung toàn văn Quyết định 1097 dưới đây:

QĐ 1097 về khen thưởng bằng độc quyền sáng chế, khen thưởng số lượng trích dẫn