Khen thưởng cán bộ, giảng viên có công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí trong nước và tạp chí thuộc danh mục Scopus

Quyết định 1097 ban hành, quy định về việc khen thưởng thành tích nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên, sinh viên Tổ chức giáo dục FPT, bao gồm: Khen thưởng bài báo khoa học, khen thưởng bằng độc quyền sáng chế, khen thưởng trích dẫn.

Phòng QLKH&HTQT xin gửi nội dung chính sách thưởng nghiên cứu khoa học ban hành của FE.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số  48/QĐ-ĐHFPT ngày 10/01/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học FPT về việc khen thưởng cán bộ giảng viên, sinh viên có công trình nghiên cứu được công bố quốc tế và Quyết định số 265/QĐ-ĐHFPT ngày 20/03/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học FPT về việc khen thưởng cán bộ giảng viên, sinh viên có công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí trong nước.

Để xem nội dung toàn văn Quyết định 1097 dưới đây:

QD 1097 ban hanh Quy dinh khen thuong thanh tich NCKH cua CBGVSV FE bài báo NCKH