TS. Trần Thị Thuý

TS. Trần Thị Thuý

Trưởng phòng Phát triển chương trình đại học

Lĩnh vực quan tâm: Khoa học máy tính, Toán ứng dụng

CV

Thông tin cá nhân

 • Họ và tên: Trần Thị Thúy
 • Giới tính: Nữ
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Địa chỉ email: ThuyTT5@fe.edu.vn/ThuyTT@fpt.edu.vn

Chức vụ hiện nay

 • Trưởng phòng Phát triển chương trình Đại học, Đại học FPT

Quá trình công tác

 • 2009 đến nay: Đại học FPT, Việt Nam
 • 11/2011- 2009: Đại học Thủy lợi, Việt Nam

Quá trình học tập

 • Tiến sĩ (2017): Trường Đại học Lorraine, Cộng hòa Pháp
 • Thạc sĩ (2003): Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam
 • Cử nhân (2001): Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu

Khoa học máy tính, Toán ứng dụng

Các công trình đã xuất bản

Tạp chí khoa học

 1. Ngô Tùng SơnBùi Ngọc Anh, Trần Thị Thúy, Lê Phương ChiBùi Đình Chiến et al., Some Algorithms to Solve a Bi-Objectives Problem for Team Selection, Appl. Sci., Vol.10 Iss 08 (2020), 2700. (04/2020, Q1 (SJR 0.38), Google Scholar).
 2. Hoai An Le Thi, Thi Thuy Tran, Tao Pham Dinh: DC programming and DCA for secrecy rate maximization in a wireless network with multiple eavesdroppers, WSEAS Transactions on Communications, 2017.
 3. Thi Thuy Tran, Hoai An Le Thi, Tao Pham Dinh: DC programming and DCA for enhancing Physical Layer Security via Cooperate Jamming, Computer & Operation Research, 2016.

Kỷ yếu hội thảo

 1. Nguyễn Như Tuấn, Trần Thị Thúy, Physical Layer Security Cognitive Decode-and-Forward Relay Beamforming Network with Multiple Eavesdroppers, Lecture Notes in Computer Science, 11432, 254–263. (4/2019, Scopus, Q2 (SJR 0.29),Google Scholar).
 2. Nguyễn Thế Duy, Trần Thị Thúy, Lương Thùy Chung, Ngô Tùng Sơn, Trần Văn Định, DC programming and DCA for Secure Guarantee with Null Space Beamforming in Two-Way Relay Networks, 8th International Conference on Software and Computer Applications, 529–532. (2/2019, Scopus, Google Scholar).
 3. Ngô Tùng SơnTrần Thị ThúyBùi Ngọc Anh, Trần Văn Định, DCA-Based Algorithm for Cross-Functional Team Selection, 8th International Conference on Software and Computer Applications, 125–129. (2/2019, Scopus, Google Scholar).
 4. Thi Thuy Tran, Van Nam Nguyen, Tung Son Ngo and Van Dinh Tran: DC programming and DCA for power minimization problem in multi-user beamforming networks, ICSCA2019, 2019.
 5. Nguyen Nhu Tuan, Tran Thi Thuy: Physical Layer Security Cognitive Decode – and – Forward Relay Beamforming Network With Multiple Eavesdroppers, ACIIDS2019, 2019.
 6. Tran Thi Thuy, Nguyen Nhu Tuan, Le Thi Hoai An and Alain Gély: DC programming and DCA for Enhancing Physical Layer Security via Relay Beamforming Strategies, The 8th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, LNCS 9622, pp 640-650, Springer 2016.
 7. Thi Thuy Tran, Hoai An Le Thi, Tao Pham Dinh, Alain Gély: DC programming and DCA for Transmit Beamforming and Power Allocation in Multicasting Relay Network, The 4th International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Application, ICCSAMA 2016, AISC 453, pp 29-41, Springer 2016.
 8. Thi Thuy Tran, Hoai An Le Thi, Tao Pham Dinh: DC programming and DCA for Novel Resource Allocation Problem in Emerging Area of Cooperative Physical Layer Security, The 3rd International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Application, AISC 358, pp. 57-68, Springer 2015