TS. Đặng Hoàng Vũ

TS. Đặng Hoàng Vũ

Lĩnh vực quan tâm: Khoa học máy tính

CV

Thông tin cá nhân

 • Họ và tên: Đặng Hoàng Vũ
 • Giới tính: Nam
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Địa chỉ email: meobet@gmail.com

Quá trình công tác

 • 2014 đến nay: Chief Scientist, FPT Technology Innovation Department, FPT Corporation, Hanoi
 • 2010 – 2014: Software Engineering, HP Autonomy, Cambridge, UK

Quá trình học tập

 • Tiến sĩ (2006 – 2010): PhD in Mathematics, University of Cambridge, UK
 • Thạc sĩ (2005 – 2006): Master of Mathematics, University of Cambridge, UK
 • Cử nhân (2002 – 2005): Bachelor in Mathematics, University of Cambridge, UK

Lĩnh vực nghiên cứu

Khoa học máy tính

Giải thưởng đạt được

 • 2006: Internal Graduate Studentship, Trinity College, University of Cambridge
 • 2005: Trinity Studentship in Mathematics,Trinity College, University of Cambridge
 • 2003: Senior Scholarship, Trinity College, University of Cambridge

Các công trình đã xuất bản

 1. Đặng Hoàng Vũ, Nguyễn Văn Huy, Lê Hồng Phương, Online Adaptation of Language Models for Speech Recognition, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 977, 164–173. (2/2020, Scopus, Google Scholar).
 2. Trần Thị Oanh, Phạm Minh Tú, Đặng Hoàng Vũ, Nguyễn Xuân Bá Bằng, Introducing a Large-Scale Dataset for Vietnamese POS Tagging on Conversational Texts, the 12th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020) , pages 3906–3914. (2020-in press, Scopus, Google Scholar)
 3. Đặng Hoàng Vũ, Ngô Dũng, Attentional autoencoder for weighted implicit collaborative filtering, CIIS 2019: Proceedings of the 2019 2nd International Conference on Computational Intelligence and Intelligent Systems, 168–172, (11/2019, Scopus, Google Scholar)
 4. Đặng Hoàng Vũ, Automatic Approval of Online Comments with Multiple-Encoder Networks, Communications in Computer and Information Science: PACLING 2019, 231–242, (11/2019, Scopus, Q3 (SJR 0.19), Google Scholar).
 5. Đặng Hoàng Vũ, Ngô Dũng, Attentional autoencoder for weighted implicit collaborative filtering, CIIS 2019: Proceedings of the 2019 2nd International Conference on Computational Intelligence and Intelligent Systems, 168–172, (11/2019, Scopus, Google Scholar).
 6. Dang Hoang Vu, Van Huy Nguyen and Phuong Le-Hong. Online Adaptation of Language Models for Speech Recognition. Progress in Computer Recognition Systems (CORES 2019), Advances in Intelligent Systems and Computing vol. 977, Springer 2019
 7. Liem Hoang and Hoang Vu Dang. FVI: An End-to-end Vietnamese Identification Card Detection and Recognition in Images. Proceedings of the 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science. IEEE, 2018.
 8. Hoang Vu Dang. Feature normalization for similarity calculations in matrix factorization method. Proceedings of the 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering. IEEE Computer Society, 2018.
 9. Hoang-Vu Dang. A single sorted theory of multisets. Notre Dame Journal of Formal Logic, vol. 55 no. 3, 2014.
 10. Vu Dang and Zachiri McKenzie. A permutation method yielding models of the stratified axioms of Zermelo-Fraenkel set theory. Proceedings of the 70th anniversary NF meeting in Cambridge, Cahiers du Centre de logique vol. 16, Academia-Bruylant, Louvain-la- Neuve (Belgique), 2009.