ThS. Quách Luyl Da

ThS. Quách Luyl Da

Lĩnh vực quan tâm: Khoa học máy tính

CV

Thông tin cá nhân

 • Họ và tên: Quách Luyl Đa
 • Giới tính: Nam
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Địa chỉ email: daql@fpt.edu.vn/ luyldaquach@gmail.com
 • Địa chỉ: Campus Cần Thơ, Đại học FPT, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Công việc hiện tại

Giảng viên khoa Công nghệ thông tin, Campus Cần Thơ – Trường Đại học FPT, Việt Nam

Quá trình học tập

 • Thạc sĩ (2016): Đại học Cần Thơ, Việt Nam
 • Cử nhân (2012): Đại học Tây Đô, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Nhận diện
 • Khai phá dữ liệu và khám phá tri thức
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Trí tuệ nhân tạo

Các công trình đã xuất bản

 1. Dương Trung Nghĩa, Quách Luyl Đa, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Chí Ngon, A Combination of Transfer Learning and Deep Learning for Medicinal Plant Classification, 4th International Conference on Intelligent Information Technology, 83–90. (2/2019, Scopus, Google Scholar).
 2. Dương Trung NghĩaQuách Luyl-Da, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Trí Ngon, Classification of Grain Discoloration via Transfer Learning and Convolutional Neural Networks, Proceedings of the 3rd International Conference on Machine Learning and Soft Computing, 27–32. (1/2019, Scopus, Google Scholar).
 3. Dương Trung NghĩaQuách Luyl-Đa, Nguyễn Trí Ngôn, Learning Deep Transferability for Several Agricultural Classification Problems, International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), Vol. 10, 58–67. (1/2019, ISI/Scopus, Google Scholar).
 4. Luyl-Da Quach, Duy-Khang Nguyen Hua, Chi-Ngon Nguyen (2018), Converting the Vietnamese Television News into 3D Sign Language Animations for the Deaf, Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering book series (LNICST, volume 257), Springer Publishing, p.155-163. (1867-8211) DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-05873-9 (Scopus)
 5. Luyl-Da Quach, Chi-Ngon Nguyen (2018), Conversion of the Vietnamese Grammar into Sign Language Structure Using the Example-Based Machine Translation Algorithm, ATC 2018 – The International Conference on Advanced Technologies for Communications, IEEE Publishing, Ho Chi Minh – Vietnam, pp. 27 – 31(ISSN: 2162-1039, IBSN:978-1-5386-6542-8).
 6. Luyl-Da Quach, Duy-Khang Nguyen Hua, Chi-Ngon Nguyen (2018), Converting the Vietnamese Television News into 3D Sign Language Animations for the Deaf, INISCOM 2018 – 4th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, Springer Publishing, p.1 – 9. (SCIE, Scopus)
 7. Chi-Ngon Nguyen, Luyl-Da Quach(2017), “Application of HAMNOSYS and avatar 3D JAsigning to construction of Vietnamese sign language animations “, Journal of Science and Technology, University of Da Nang, Vietnam,  No.11(120) – Vol 1, p.61-65, ISSN 1859-1531.

Các đề tài nghiên cứu khoa học và các giáo trình đã xuất bản

 1. Luyl-Da Quach(2018), “Development of an Online Agricultural Extension Support System for Mekong Delta.”, 2018, B2016-TCT-09ĐT. (Project of the Ministry of Education and Training of Vietnam, by Assoc. Prof. Dr. Nguyen Chi Ngon).
 2. Quách Luyl Đa, Giáo trình Nhập môn Công nghệ phần mềm, Trường Đại học Tây Đô, NXB Đại học Cần Thơ, 2018
 3. Luyl-Da Quach (2017), Chi-Ngon Nguyen, A Solution to Translate Vietnamese Television News into 3D Sign Language Animations for the Deaf , INISCOM 2017 – 4th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, Springer Publishing. (Accepted)
 4. Luyl-Da Quach, “A study of proposing a solution to translate TV’s News into    3D sign language animations for the deaf.”, 2016, B2013-16-31. (Project of the Ministry of Education and Training of Vietnam, by Assoc. Prof. Dr. Nguyen Chi Ngon).